Propozície

 

XIV. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl, venovaný problematike životného prostredia

 

Termín uzávierky:   31. marec 2019

Organizátor:            Slovenská agentúra životného prostredia

                                 Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania

Odborní garanti:     Ing. Radoslav Virgovič,  špecialista - ovzdušie a zmena klímy

                                 Ing. Dorota Hericová, špecialista - ovzdušie


 

Poslanie súťaže: Cieľom olympiády je zvýšiť záujem žiakov základných škôl o prírodovedné predmety a o problematiku životného prostredia ešte pred rozhodovaním sa o budúcom štúdiu na stredných školách. Súčasne má prispieť k zvyšovaniu environmentálneho vedomia, informovanosti o trvalo udržateľnom rozvoji a angažovanosti žiakov v otázkach životného prostredia doma, v škole a vo svojom regióne. Aktuálny ročník sa nesie v znamení problematiky ovzdušia.

 

Okruhy súťažných otázok XIV. ročníka: 

1] Ovzdušie ako zložka životného prostredia

2] Znečisťovanie ovzdušia ako proces

3] Vplyvy znečistenia ovzdušia

4] Inovácie v oblasti ovzdušia

 

AKO SA ZAPOJIŤ DO SÚŤAŽE?

Prihlásenie žiaka do súťaže je možné iba prostredníctvom koordinátora (pedagóg príslušnej základnej školy). Koordinátorom súťaže sa prostredníctvom vyplnenia registračného formulára môže stať iba jeden pedagóg z danej školy. Žiak nemôže byť koordinátorom súťaže!

REGISTRÁCIA ŠKOLY (KOORDINÁTORA)

Registračný formulár koordinátora pozostáva z dvoch častí:

 • údaje o škole
 • údaje o koordinátorovi

Inštrukcie na registráciu školy/koordinátora:

 • v časti formulára „Údaje o koordinátorovi“ uvádzajte svoje skutočné meno, priezvisko, resp. titul,
 • zvoľte svoje prihlasovacie meno (login) a heslo (password), pod ktorým sa budete na portáli prihlasovať,
 • odporúčame vám zvoliť prihlasovacie meno v dĺžke cca 6 - 15 znakov,
 • nepoužívajte medzery, mäkčene, dĺžne a pod... (vyhnete sa tak prípadným problémom pri prihlasovaní),
 • heslo musí obsahovať aspoň 5 znakov a jedno číslo.

Úlohy a zodpovednosť koordinátora:

 • Koordinátor zodpovedá za správnosť vložených údajov týkajúcich sa školy, svojich osobných údajov a údajov o žiakovi.
 • Úlohou koordinátora je pridávanie/registrovanie žiakov na portál, sledovanie priebehu riešenia olympiády svojich žiakov na portáli, usmerňovanie žiakov z časového hľadiska súťaže. 

 

Po úspešnom zaregistrovaní školy prostredníctvom koordinátora danej školy sa koordinátor prihlási pomocou zadaných prihlasovacích údajov na portál. Následne môže v sekcii RIEŠITELIA pridávať (cez funkciu PRIDAŤ) svojich žiakov, ktorí sa chcú zapojiť do súťaže.

 

REGISTRÁCIA NOVÉHO ŽIAKA/RIEŠITEĽA

Registračný formulár žiaka tiež pozostáva z dvoch častí:

 • osobné informácie o žiakovi
 • prihlasovacie údaje o riešiteľovi

Inštrukcie na registráciu žiaka:

 • súťaže sa môžu zúčastniť len žiaci II. stupňa základných škôl (počet žiakov je neobmedzený),
 • koordinátor vypĺňa osobné údaje žiakov a tiež im priraďuje aj prihlasovacie údaje (meno a heslo),
 • dôležité je  starostlivé uchovanie prihlasovacích údajov žiakov, pretože po ich uložení už nie je možná ich zmena,
 • žiak môže vyplniť a odoslať len jeden hárok s odpoveďami.

Po úspešnom zaregistrovaní školy prostredníctvom koordinátora danej školy sa koordinátor prihlási pomocou zadaných prihlasovacích údajov na portál. Následne môže v sekcii RIEŠITELIA pridávať (cez funkciu PRIDAŤ) svojich žiakov, ktorí sa chcú zapojiť do súťaže.

Prihlásenie žiaka:

 • žiak sa do systému prihlasuje prostredníctvom prihlasovacích údajov, ktoré mu priradil jeho    učiteľ/koordinátor,
 • po úspešnom prihlásení sa mu v menu stránky objaví sekcia OTÁZKY, cez ktorú sa môže pustiť do riešenia olympiády.
                                                                                                                                         

BLIŽŠIE O SÚŤAŽI

Pravidlá riešenia:    

 1. Koordinácia riešenia otázok je na žiakovi.
 2. Odpovede sa automaticky ukladajú, môžu sa počas riešenia meniť.
 3. Odpovede sa nemôžu meniť až po odoslaní celého hárku s odpoveďami.
 4. Hárok s odpoveďami bude automaticky zaslaný na Slovenskú agentúru životného    prostredia až po splnení nasledovných podmienok:
 1. Vzhľadom na automatické elektronické zasielanie hárkov s odpoveďami nie  je potrebné ich  duplicitné zasielanie na poštovú adresu Slovenskej agentúry životného prostredia.
 2. Akceptované budú len tie hárky s odpoveďami, ktoré budú odoslané do 31. marca 2019 do polnoci.
   

Riešiteľ:

 

Systém bodovania:

Riešenie problémov:

Ak sa počas registrácie a riešenia olympiády vyskytnú akékoľvek problémy, odporúčame vyplniť kontaktný formulár umiestnený v sekcii KONTAKTY na portáli: www.envirotazniky.sk

 

Výsledky a ceny súťaže: 

Po uzavretí a vyhodnotení súťaže budú výsledky zverejnené  na nasledovných internetových stránkach:

www.envirotazniky.sk

www.sazp.sk

Traja najúspešnejší riešitelia získajú hodnotné vecné ceny od Slovenskej agentúry životného prostredia. Víťaz súťaže sa môže tešiť na horský bicykel.

Propozície na stiahnutie - klikni

Prajeme veľa úspechov pri riešení súťažných otázok.