Správne odpovede súťaže EnvirOzázniky 2017 - Háveď

 

Celoslovenská vedomostná súťaž EnvirOtázniky 2016/2017 má svojich víťazov

Do XII. ročníka sa zapojilo 104 základných škôl s 945 žiakmi, ktorí riešili otázky na tému Háveď.

Výsledková listina 2017

Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) v Banskej Bystrici vyhlásil v marci 2017 už XII. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl.

Jej cieľom je zvýšiť záujem žiakov základných škôl o prírodovedné predmety a o problematiku životného prostredia ešte pred ich rozhodovaním sa o budúcom štúdiu na stredných školách.

Súčasne má olympiáda prispieť k zvyšovaniu environmentálneho povedomia, informovanosti o trvalo udržateľnom rozvoji a angažovanosti žiakov v otázkach životného prostredia doma, v škole a vo svojom regióne.

V zmysle propozícií súťaže sa porota zložená z odborných zamestnancov SAŽP zhodla na nasledovných kritériách hodnotenia: počet získaných bodov, samostatnosť pri riešení a uvedené použité zdroje. Pri rovnakom počte bodov bol rozhodujúcim ukazovateľom čas, kedy sa kompletne vyplnený a odoslaný hárok s odpoveďami odoslal.

Na ich základe udelila porota 3 ceny, pričom najvyšší dosiahnutý počet bodov v XII. ročníku olympiády bol 39 z celkových 40.

Hodnotné vecné ceny pre víťazov venovala Slovenská agentúra životného prostredia.

Víťazi XII. ročníka súťaže EnvirOtázniky:

  1. miesto s počtom bodov 39 obsadila:
    Sára Michalíková, Spojená škola - Gym, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
  2. miesto obsadila:
    Margaréta Ševčíková, ZŠ nár. um. Ľ. Podjavorinskej s MŠ, Bzince pod Javorinou
  3. miesto obsadil:
    Samuel Hudák, ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie, Šarišské Jastrabie 270, Šarišské Jastrabie

 

Tešíme sa na ďalšie kolo olympiády o životnom prostredí v školskom roku 2017/2018.

                                                                                                                     

                                                                        PaedDr. Janka Pálková, PhD.
                                                                               vedúca odboru

 

EnvirOtázniky 2016/2017 - celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov II. stupňa základných škôl.

Spustenie súťaže 10.3. 2017
Uzávierka súťaže 10. apríl 2017
Vyhodnotenie súťaže máj 2017 
Vyhlásenie výsledkov máj 2017
Odovzdávanie cien jún 2017

 

XII. ročník olympiády o životnom prostredí pozostáva zo 40 otázok nasledovných oblastí:

Nižšie bezstavovce Vyššie bezstavovce
Ryby, obojživelníky, plazy Vtáky a cicavce