EnvirOtázniky  v znamení „ hávede“  

Slovenská agentúra životného prostredia dnes, 10. apríla 2017, uzatvára  XII. ročník celoslovenskej vedomostnej online súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl - EnvirOtázniky.

Súťažiaci v rámci nej riešili  okruhy  otázok venované problematike životného prostredia, ktoré sú každoročne zamerané na konkrétnu, špecifickú tému.

Aktuálny ročník  bol venovaný spoznávaniu všetkých foriem hávede.

Súťaž bude vyhodnotená v priebehu apríla. V prípade zhodného/rovnakého počtu bodov u súťažiacich ich budeme kontaktovať a následne prebehne rozstrelové kolo, ktorého cieľom je jednoznačne určiť poradie víťazov súťaže (1. až 3. miesto).

Kompletné výsledky budú zverejnené 10. mája 2017 na stránke EnvirOtáznikov.

Ďakujeme všetkým školám, ktoré sa tento rok zapojili do našej súťaže.

Špeciálne by sme radi vyjadrili vďaku pedagógom, ktorí vedú svojich žiakov k ochrane životného prostredia a participujú na našich aktivitách.

Za tím EnvirOtáznikov,

Ladislav Bíro                                                                                                                                        

špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie

Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania                                                                                                                                                    SAŽP SEV Dropie

 

EnvirOtázniky 2016/2017 - celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov II. stupňa základných škôl.

Spustenie súťaže 10.3. 2017
Uzávierka súťaže 10. apríl 2017
Vyhodnotenie súťaže máj 2017 
Vyhlásenie výsledkov máj 2017
Odovzdávanie cien jún 2017

 

XII. ročník olympiády o životnom prostredí pozostáva zo 40 otázok nasledovných oblastí:

Nižšie bezstavovce Vyššie bezstavovce
Ryby, obojživelníky, plazy Vtáky a cicavce