EnvirOtázniky 2019

 

Téma: Ovzdušie

 

Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) v Banskej Bystrici vyhlási vo februári 2019 už XIV. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl.

Jej cieľom je zvýšiť záujem žiakov základných škôl o prírodovedné predmety,  problematiku ovzdušia.

Súčasne má olympiáda prispieť k zvyšovaniu environmentálneho povedomia, informovanosti o trvalo udržateľnom rozvoji a angažovanosti žiakov v otázkach životného prostredia doma, v škole a vo svojom regióne.

 

EnvirOtázniky 2019celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov II. stupňa základných škôl.

Spustenie súťaže február 2019
Uzávierka súťaže  31. marec 2019
Vyhodnotenie súťaže  apríl 2019
Vyhlásenie výsledkov  jún 2019
Odovzdávanie cien  jún 2019

 

XIV. ročník olympiády o životnom prostredí pozostáva zo 40 otázok nasledovných oblastí:

Ovzdušie ako zložka životného prostredia Znečisťovanie ovzdušia ako proces
Vplyvy znečistenia ovzdušia Inovácie v oblasti ovzdušia