EnviroOtázniky 2017/2018

Téma: UNESCO - Svetové dedičstvo

 

Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) v Banskej Bystrici vyhlási v marci 2018 už XIII. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl.

Jej cieľom je zvýšiť záujem žiakov základných škôl o prírodovedné predmety,  problematiku životného prostredia a kultúrneho dedičstva (UNESCO) ešte pred ich rozhodovaním sa o budúcom štúdiu na stredných školách.

Súčasne má olympiáda prispieť k zvyšovaniu environmentálneho povedomia, informovanosti o trvalo udržateľnom rozvoji a angažovanosti žiakov v otázkach životného prostredia doma, v škole a vo svojom regióne.

V zmysle propozícií súťaže sa porota zložená z odborných zamestnancov SAŽP zhodla na nasledovných kritériách hodnotenia: počet získaných bodov, samostatnosť pri riešení a uvedené použité zdroje. Pri rovnakom počte bodov bol rozhodujúcim ukazovateľom čas, kedy sa kompletne vyplnený a odoslaný hárok s odpoveďami odoslal.

 

EnvirOtázniky 2017/2018 - celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov II. stupňa základných škôl.

Spustenie súťaže  marec 2018
Uzávierka súťaže  apríl 2018
Vyhodnotenie súťaže  máj 2018 
Vyhlásenie výsledkov  máj 2018
Odovzdávanie cien  jún 2018

 

XIII. ročník olympiády o životnom prostredí pozostáva zo 40 otázok nasledovných oblastí:

Karpatské bukové pralesy Jaskyne na Slovenku
Kultúrne lokality a pamiatky Nehmotné kultúrne dedičstvo SR